Istorijski arhiv Uzice

О Архиву

 

 

 

О АРХИВУ

Организација и делатност Историјског архива у Ужицу заснована је на основним начелима модерне архивистике, шездесетотогодишњем искуству и важећим законима.

ОРГАНИЗАЦИЈА

Архив је организован је у оквиру три службе:
– Заштита грађе ван архива
– Заштита грађе у архиву
– Општи послови

ДИРЕКТОР
ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ВАН АРХИВА
ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У АРХИВУ – ДЕПО
СЛУЖБА ОБРАДЕ И СРЕЂИВАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
БИБЛИОТЕКА
КУЛТУРНО-ПРОПАГАНДНА И ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ
ОПШТА СЛУЖБА
ЗАПОСЛЕНИ

Колектив Историјског архива у Ужицу тренутно има 13 запослених радника. Највећи број бави се сређивањем и обрадом, а остали надзором архивске грађе регистратура, пословима у депоу, презентовањем …

Стручњаци Архива у Ужицу, поред потребних квалификација, специјализација и положеног стручног испита, стичу и стручна звања. Имамо 3 архивска саветника, 2 виших архивиста, 1 архивисту, 2 виших архивских помоћника I врсте, 1 архивског помоћника I врсте и 2 архивских помоћника.


ДИРЕКТОР

Жељко МАРКОВИЋ >>

Email: zeljkom@arhivue.org.rs 


ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ВАН АРХИВА

ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У АРХИВУ – ДЕПО

Драган КНЕЖЕВИЋ >>

Email:dragan.knezevic@arhivue.org.rs

Душан ЖУГИЋ >>
Email: dusan.zugic@arhivue.org.rs

СЛУЖБА ОБРАДЕ И СРЕЂИВАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

Даница ШОСТАР >>

Зорица ЏАКОВИЋ >>

Зорица АРНАУТОВИЋ >>

 

Немања СПАЛОВИЋ >>

Email: n.spalovic@gmail.com


БИБЛИОТЕКА,
КУЛТУРНО-ПРОПАГАНДНА И ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ
 

ОПШТА СЛУЖБА

Снежана ЂОКИЋ >>

Милена ЈЕЛИСАВЧИЋ >>

Олга ЈОВАНОВИЋ >>


ИСТАКНУТИ АРХИВИСТИ

Благоје Живковић (1903  – 1983) >>

Радослав В. Познановић >>

Миодраг Д.Глушчевић >>

Драгица Матић >>

Милорад С. Искрин >>

Миле Чарапић (1960 – 2012) >>

Милева МИЛОШЕВИЋ >>

МЕЂУАРХИВСКА САРАДЊА И САВЕТОВАЊА

Архивска саветовања су један од честих видова упознавања, размене искустава и знања. Организују се тематски. Саопштени реферати и дискусије  публикују се у часопису Архивски преглед …
У циљу унапређења сарадње Архив је посетио архиве у Зрењанину, Пожаревцу, Ваљеву, Новом Саду, Панчеву итд.
Јуна месеца 2005. године, представници Историјског архива Ужице, посетили су Архив Босне и Херцеговине и Архив кантона Сарајево.
Значај посете је велики, јер је обновљена сарадња. За истраживаче из ужичког краја посебно је значајан фонд Дринске бановине, смештен у Архиву БиХ.
Приликом посете Историјском архиву у Ужицу, 6. октобра 2005, потписан је протокол о сарадњи са  претставницима  Архива, Босне и Херцеговине, Историјског архива Сарајево и Архива Републике Српске.  У име архива протокол су потписали директори: Шабан Захировић, Севдалија Гушић, Љиљана Радошевић и Мирослав Дучић.
У огранизацији Историјског архива Тузла (29. септембра 2005), одржано је међународно саветовање са темом Архивска пракса, коме су присутвовали представници Архива из Ужица.
Историјски архив у Ужицу присустовао (15-16. децембар 2005.)  је саветовању о раду спољне службе у организацији Архивистичког удружење Босне и Херцеговине и Архив Републике Српске.

2006. година
У оквиру међународне сарадње са архивима у Босни и Херцеговини, представници Архива су присуствовали саветовању у Тузли. Тема саветовања била је преузимање и заштита архивске грађе.
Представници Архива у Ужицу присуствовали су I конгресу архивиста Босне и Херцеговине, одржаном у Сарајеву. Теме су се односиле на рад Спољне службе и Службе обрада и сређивање.
У циљу истраживања Фонда Дринске бановине, организован је  боравак и рад архивиста у Сарајеву. Том приликом у Архиву БиХ је снимљено 1000 снимака материјала.  Истраживање су обавили Мирослав Дучић и Александар Савић.

2007. година
Настављајући међуархивску сарадњу представници Архива присуствовали су обележавању Дана Архива Србије, Архива БиХ и Јагодине, као и састанцима Скупштине Друштва архивиста, Извршног одбора Друштва и Подружнице.

2008. година

То­ком ове го­ди­не Исто­риј­ски ар­хив на­ста­вио је са­рад­њу са Ар­хи­ви­ма у Ср­би­ји и у окру­же­њу.

– По­во­дом обе­ле­жа­ва­ња 60 го­ди­на осни­ва­ња Ар­хи­ва гра­да Сарајева, одр­жа­на је све­ча­на ака­де­ми­ја, ко­јој је у име Исто­риј­ског ар­хи­ва Ужи­це при­су­ство­вао Жељ­ко Мар­ко­вић.

– Ар­хив Бо­сне и Хер­це­го­ви­не и гра­да Сарајева, у окви­ру про­сла­ве Да­на ар­хи­ва пред­ста­ви­ли су пу­бли­ка­ци­ју „Ин­вен­та­ри и гра­ђа На­род­ног ви­је­ћа СХС за БиХ“ као и из­ло­жбу Бо­сна и Хер­це­го­ви­на 1918. Про­сла­ви су при­су­ство­вали Жељ­ко Мар­ко­вић и Мирослав Дучић.

– У Ар­хи­ву По­жа­рев­ца прослављен је Дан Ар­хи­ва све­ча­ном ака­де­ми­јом и про­мо­ци­јом Мо­но­гра­фи­је 60 го­ди­на од осни­ва­ња Ар­хи­ва у По­жа­рев­цу, ко­јој су при­су­ство­ва­ли Ми­ро­слав Ду­чић и Дра­ган Кне­же­вић.

– У Ар­хи­ву Ја­го­ди­не у окви­ру про­сла­ве Да­на ар­хи­ва одр­жан је са­ста­нак по­дру­жни­ца са те­мом: „Из­лу­чи­ва­ње без­вред­ног ре­ги­стра­тур­ског ма­те­ри­ја­ла код ства­ра­лац и има­ла­ца ар­хив­ске гра­ђе у слу­ча­је­ви­ма не­по­сто­ја­ња ар­хив­ске књи­ге као основ­не еви­ден­ци­је“. Са­стан­ку су при­су­ство­ва­ли Ми­ро­слав Ду­чић, Дра­ган Кне­же­вић и Зо­ри­ца Ар­на­у­то­вић.

– Ар­хив Ср­би­је је Дан ар­хи­ва про­сла­вио из­ло­жбом „Де­по Ар­хи­ва Ср­би­је − но­ва са­зна­ња“. Про­сла­ви су при­су­ство­ва­ли Ми­ро­слав Ду­чић и Дра­ган Кне­же­вић.

Осим то­га на­ста­вље­но је уче­шће на са­стан­ци­ма Из­вр­шног од­бо­ра Дру­штва ар­хи­ви­ста Ср­би­је, ко­ји­ма је при­су­ство­ва­ла Ве­сна Пр­ље­вић.

 

КУЛТУРНО-ПРОПАГАНДНА И ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ

 

11. април 2009. У сарадњи са Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању Ужице одржан је семинар Историјски извори у настави историје. Циљна група семинара су професори историје запослени у основним и средњим школама ужичог региона.
На семинару су из ИАУ учествовали Мирослав. Дучић. Весна. Прљевић. Милева. Милошевић и мр Александар. Савић.

Рођена 1963. године у Ужицу, где је завршила основну и средњу школу, правни смер. Запослена у Архиву од 2000. године у Служби сређивање и обрада. Своје стручне радове објављивала је у Историјској баштини, Пожешком годишњаку и листу Вести. Од 2011. године обавља послове секретара Редакције „Истројске баштине“.