Публикације

Публиковање историјских извора

После Првог светског рата, у целој Европи, архивисти су добили нову улогу и нове задатке, да поред обраде и сређивања фондова, припремају збирке докумената за штампу, пошто садрже у себи сталност, трајност и дуговечност…                 
Систематско и планско публиковање информативних средстава о архивској грађи и саме архивске грађе, Архив у Ужицу започиње убрзо након оснивања.
Архив у Ужицу издаје: публикације, научно-информативна средства, часописе, каталоге изложби, монографије и друге материјале везане за архивску грађу, о архивској грађи.

Овом приликом представљамо Вам скоро сва досадашња издања.

Ред.бр. НАЗИВ ПУБЛИКАЦИЈЕ Ценa Библиографија
Ужичког зборника

1 Цветови у огњу, Титово Ужице 1970; 50,00
2 А. Аличић, Турски катастарски пописи неких подручја западне Србије XV и XVI век, I–III,  у сарадњи са ИА Краљева и Чачка, (1985);  
3 В. Николић (приредио), Стојан Обрадовић, Описаније округа ужичког/ Костреш-харамбаша, (1987);  
4 М. Раонић, Д.Матић, Водич  Историјског архива Титово Ужице (1990);  
5 А. М. Стојковић, Народно здравље у округу ужичком за  1901. годину, фототипско издање, (1994); 60,00
6 М. Поповић, Ужички град , у сарадњи са Археолошким институтом САНУ Београд (1995); 500,00
7 Н. Јешић, Д. Матић и В. Николић, приредили, Ратни дневници Ужичана 1912–1918, (1995);  
8 Н. Живковић, приредио, Магистрат Нахије ужичко-соколске, 1832/33, (1997); 300,00
9 Д. Матић, М. П. Ђоковић, приредили, Ранисав М. Аврамовић, Моја истина, (1998);  
10 Р. Познановић, Изгинули у ратовима 1912–1918 из ужичког округа, (1998) 80,00
11 Н. Живковић, Ужички округ 1865–1880, (2000);  
12 Р. Цвијетић, приредио, Прота Милан Д. Смиљанић, Узгредице, (2002)  
13 М. Глушчевић, 55 година Историјског архива у Ужицу, (2003),  
14 Благоје Живковић, Ослобођење Ужица 1805. године (2004), 30,00
15 Полагање рачуна Милана Ђ. Ђурића, посланика за варош Ужице (репринт из 1881) (2004),  
16 Ратомир Цвијетић, Узимање Ужица 1805. и 1807. (Поезија и историја) (2004) 200,00
17 Миле Чарапић, Коло Јахача „Кнез Михаило“ за округ ужички 1895-1941 (2004) 200,00
18 Мар­ко По­по­вић, Ужич­ки град, Ужи­це 2004, дру­го до­пу­ње­но из­да­ње. 500,00
19 Кња­же­ска кан­це­ла­ри­ја УЖИЧ­КА НА­ХИ­ЈА, књи­га пр­ва (1816–1830), Бе­о­град – Ужи­це 2005. При­ре­дио др Не­дељ­ко Ра­до­са­вље­вић. Са­и­зда­вач Ар­хив Ср­би­је, Бе­о­град. 400,00
20 Ми­ле­ва Ми­ло­ше­вић, Учи­тељ­ска шко­ла у Ужи­цу, тра­гом до­ку­ме­на­та 1925–1972, ка­та­лог из­ло­жбе, Ужи­це 2005.  
21

Љу­бо­мир Ка­ље­вић, Мо­је успо­ме­не, Ужи­це 2006, дру­го из­да­ње. Пр­во из­да­ње „Ве­чер­њих но­во­сти“ у Бе­о­гра­ду 1908.

300,00
22 Кња­же­ска кан­це­ла­ри­ја УЖИЧ­КА НА­ХИ­ЈА (1831–1839), Бе­о­град-Ужи­це 2006. При­ре­дио др Не­дељ­ко Ра­до­са­вље­вић. Са­и­зда­вач Ар­хив Ср­би­је, Бе­о­град.  
23 Кња­же­ска кан­це­ла­ри­ја УЖИЧ­КИ СУД (1825–1839), Ужи­це – Бе­о­град 2006. При­ре­дио др Не­дељ­ко Ра­до­са­вље­вић. Са­и­зда­вач Ар­хив Ср­би­је. 300,99
24 Дра­го­слав – Ри­ле Бог­да­но­вић и Ми­ле Ча­ра­пић, Ужич­ка кли­су­ра 1920–1945, Ужи­це 2006. 400,00
25 Ка­та­лог Исто­риј­ског ар­хи­ва и Ка­та­лог из­да­ња, Ужи­це 2006.  
26 Ма­ли­ша Ата­нац­ко­вић, ДНЕВ­НИК (1915–1919), Ужи­це 2006. При­ре­дио др Или­ја Ми­са­и­ло­вић. 1000,00
27 Др Жи­во­та Мар­ко­вић, На­род­не ста­ре­ши­не ужич­ког кра­ја у до­ба Пр­вог и Дру­гог устан­ка, Ужи­це 2007. 300,00
28 Жи­во­то­пис Мак­си­ма Ев­ге­но­ви­ћа, Ужи­це 2007 (дру­го до­пу­ње­но из­да­ње. При­ре­ди­ла мр Та­тја­на Ра­кић.
Пр­во из­да­ње пу­бли­ко­ва­но у Бу­дим­пе­шти 1877. го­ди­не).
300,00
29 Мех­мед-бег Ка­пе­та­но­вић, На­род­но бла­го, фо­то­тип­ско из­да­ње, Исто­риј­ски ар­хив Ужи­це и Исто­риј­ски
ар­хив Са­ра­је­во, 2007.
500,00
30 До­бри­ло Ара­ни­то­вић, Учи­тељ­ски под­мла­дак, Ужи­це 2007, Исто­риј­ски ар­хив и Учи­тељ­ски фа­кул­тет.  
31 Да­ни­ло Ста­но­је­вић, Зла­ти­бор­ци у вој­сци Кне­же­ви­не Ср­би­је 1815–1878, Исто­риј­ски ар­хив, Ужи­це 2008, стр. 180.  
32 Жељ­ко Марко­вић, Цар&град­ски ме­мен­то, Исто­риј­ски ар­хив, Ужи­це 2008, 218 стр. 1000,00
33 Дра­ган Шу­ља­гић, Ро­до­слов фа­ми­ли­је Шу­ља­гић, Исто­риј­ски ар­хив, Ужи­це 2008. го­ди­не, 48 стр.  
34 Ми­ле­ва Д. Ми­ло­ше­вић, Удру­же­ње за­на­тли­ја ва­ро­ши и сре­за Ужич­ког – Ти­то­во Ужи­це, Исто­риј­ски ар­хив, Ужи­це 2008. го­ди­не, 448 стр.  
Ред.бр НАЗИВ ЧАСОПИСА  

Publikacije, istorijski arhiv Uzice

1

У сарадњи са Народним музејом у Ужицу од 1972, Архив је издавао Ужички зборник, са прилозима из културне, политичке и економске историје Ужица и околине. У суиздаваштву ове две установе изашло је 30 бројева. Од 2007. године овај часопис самостално издаје Народни музеј.

 
Publikacije, istorijski arhiv Uzice Publikacije, istorijski arhiv Uzice Publikacije, istorijski arhiv Uzice Publikacije, istorijski arhiv Uzice