Упутство корисницима

Р а д н о в р е м е ПИСАРНИЦЕ oд понедељка до петка oд 730 до 15,00 часова РАД СА СТРАНКАМА од 10 до 14 часова   Коришћење архивске грађе за потребе државних органа и за остваривање права грађана и правних лица врши се преко Писарнице. (Регулисање радног односа, пензија, социјалних, породичних, имовинско-правних […]

Библиотека

А­рхи­вска б­ибл­и­от­ека је стру­чна б­ибл­и­от­ека и зн­ача­јна о­рг­ан­из­ац­и­она ј­ед­ин­ица а­рхи­вске уст­ан­ове и њ­ена д­ела­тност је, пре св­ега, п­осв­ећ­ена и­стр­аж­ив­ач­има и а­рх­ив­ист­има. Због т­ога се књ­иге, ч­ас­оп­иси, н­ов­ине и др­уге вре­дн­ости б­ибл­и­от­еке к­ор­исте и­скљ­уч­иво у с­амом а­рх­иву, а у и­з­узе­тним сл­уч­ај­ев­има и и­зван а­рх­ива, што је пре­дв­иђ­ено Пр­ави­лн­иком. Књ­иге су п­од­ељ­ене на сл­ед­еће гр­упе: – б­ел­етр­ист­ика […]

Историјска баштина

УПУТСТВО САРАДНИЦИМА Часопис Историјска баштина (М 53), Историјског архива у Ужицу, објављује историографске и архивистичке радове (студије, чланке, расправе, приказе, грађу, белешке, библиографију), који се односе на проучавање историјског наслеђа Ужица и ужичког краја. Часопис је, у процесу категоризације научних часописа за историју, археологију и етнологију, категорисан као научни часопис са коефеицијентом М 53.Радови  треба […]