Историјска баштина

УПУТСТВО САРАДНИЦИМА

Часопис Историјска баштина (М 53), Историјског архива у Ужицу, објављује историографске и архивистичке радове (студије, чланке, расправе, приказе, грађу, белешке, библиографију), који се односе на проучавање историјског наслеђа Ужица и ужичког краја. Часопис је, у процесу категоризације научних часописа за историју, археологију и етнологију, категорисан као научни часопис са коефеицијентом М 53.
Радови  треба да буду утемељени искључиво на резултатима проучавања и анализе историјских извора. Резултате свог научно-истраживачког рада могу слати истраживачи, без обзира на место боравка, уколико се ти радови односе на питања историјског развоја и процеса важних за проучавање историјског наслеђа Ужица и ужичког краја, али и на улоге познатих историјских личности из нашег краја у ширем контексту проучавања српске националне прошлости.
Историјска баштина штампа се на српском језику, ћирилицом, са резимеима на енглеском и излази једном годишње.  Предвиђена је и могућност публиковања ванредних издања ако постоји повод.
Од сарадника се очекује језичка и стилска прецизност. Издавач рецензира и лекторише све текстове пре објављивања. За ставове изражене у текстовима који се објављују у Историјској баштини одговорни су искључиво аутори.

Заинтересовани сарадници треба да припреме своје текстове по следећем Упутству:

1.    Рукописи треба да буду ограничени на 16 страна текста (један ауторски табак), укључујући  све прилоге, осим када су у питању дневници, мемоари, који се не могу делити.
2.    Научни рад треба да садржи: наслов, сажетак (апстракт), кључне речи (10−15),  резултате истраживања, а поред фуснота на крају рада навести цитиране изворе и литературу по азбучном реду и резиме (до 300 речи). Приликом цитирања литературе користити: Чикаго стил. Пример цитирања из часописа „Токови историје”: Ристовић М. 2009. Положај жена у идеолошко-пропагандном речнику колаборационистичког режима у Србији у Другом светском рату. Токови историје (3): 20−32.
3.    Уз ауторово име треба да се наведе звање, положај и пуна адреса радног места или установе.
4.    Радови се не објављују уколико не прођу рецензију.
5.    У техничкој обради, пожељно је користити рачунар са едитором МС Њорд у верзији, 6, 7, 97, 2000. са ћириличним фонтом, Тимес Нењ Роман или Ариал; латиничне текстове куцати подвучено (ундерлине).
6.    На папиру фомата А4 све маргине су 3 цм.
7.    Цртежи и графикони раде се на рачунару или тушем на паус папиру, а фотографије треба да буду оштре и контрастне.
8.    Рукописи се шаљу на  ЦД-у и један одштампани примерак са двоструким проредом, на адресу Историјски архив Ужице, Жичика улица 17, 31000 Ужице, или на е-маил: arhivue.aco.savic@gmail.com  или  arhivue@ptt.rs.
9.    За објављен рад аутор ће добити накнаду − ауторски хонорар, чија ће висина бити одређена на почетку календарске године. Поред свог имена аутор треба да наведе: занимање, адресу, јединствен матични број грађана, категорију осигураника (а/ запослен, б/ самостална делатност, в/ пољопривредник, г/ корисник пензије), назив банке, жиро рачун банке, жиро рачун (текући).

                                                                                                                                                                                                                                                  Уредник
                                                                                                                                                                                                                  Мр Александар В. Савић
                                                                                                                                                                                                                                  виши архивист

Комплетна библиографија >> 

ИСТОРИЈСКЕ БАШТИНЕ

 

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА
БРОЈ 1
Титово Ужице 1983.

Редакциони одбор:

мр Војислав Лазовић, Радослав В. Познановић,
Миодраг Ковачевић, Милун Раонић и Драгица Матић
Одговорни уредник: мр Војислав Лазовић
Лектор и коректор: Драгица Матић
Нацрт за корице: Бранко Ковачевић

САДРЖАЈ
Уз први број 5
Одбор за обележавање 35. годишњице постојања и рада
Историјског архива
5
Програм обележавања 35. годишњице Историјског архива у
Титовом Ужицу
6
Списак чланова Одбора за обележавање 35. годишњице 7
ТРИДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА
У ТИТОВОМ УЖИЦУ
9
Оснивање архивског средишта и његов развој 9
Смештајни услови и опрема 12
Архивска грађа 14
Основна делатност Архива 18
Културно-просветна и издавачка делатност 20
Стручни и самоуправни органи 24
Финансирање 29
Кадар 30
ПРВЕ ГОДИНЕ РАДА АРХИВСКОГ СРЕДИШТА 35
ТЕШКЕ АЛИ ЛЕПЕ ГОДИНЕ 38
ИЗ АРХИВСКИХ ФОНДОВА 43
Резолуција Привременог Среског НОО среза милешевског
из октобра 1943. године
44
Прва скупштина среза златиборског новембра 1944. године 49
Скупштина Среског НОО среза рачанског октобра 1944. године 52
Иницијативни одбор за формирање Среског НОО
среза моравичког децембра 1944. године
54
Скупштина Среског НОО среза пожешког децембра 1944. године 56
Проглас Среске НО скупштине у Прибоју 61
Седница Среског НОО среза ариљског децембра 1944 66
Оснивачка скупштина Среског НОО среза моравичког јануара 1945 68
Изборна скупштина за Срески НОО у Прибоју фебруара 1945. године 73
Свечана седница пленума Градског НО у Ужицу 8. јула 1946. године 75
Ф О Н Д О В И    И    З Б И Р К Е 79
А. Архивски фондови државних органа, установа, организација        
и других институција
79
Управа и јавне службе 79
Правосуђе 89
Просветне и културне установе 89
Социјалне и здравствене установе 90
Привреда и банкарство 91
Друштвено-политичке организације, друштва и удружења 97
Верске установе и организације 103
Б. Породични и лични архивски фондови 103
Повеље и захвалнице за допринос у тридесетпетогодишњем
раду Архива
107

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА
БРОЈ 2
Титово Ужице 1984.

Редакциони одбор: мр Војислав Лазовић, Радослав В. Познановић,
Миодраг Ковачевић, Милун Раонић и Драгица Матић
Одговорни уредник: мр Војислав Лазовић
Технички уредник: Раде В. Познановић
Лектор и коректор: Драгица Матић
Нацрт за корице: Бранко Ковачевић

САДРЖАЈ
ОСЛОБОЂЕЊЕ УЖИЧКОГ ОКРУГА И ФОРМИРАЊЕ
НАРОДНЕ ВЛАСТИ – мр Војислав Лазовић
7
Из архивских фондова 21
ОД ПОЖЕШКЕ ЧЕТЕ ДО СЕДМОГ БАТАЉОНА УЖИЧКОГ НОП ОДРЕДА -Томо Вуковић (приредио Миодраг Глушчевић)  73
СРЕСКИ КОМИТЕТ СКС ПРИЈЕПОЉЕ, НОВА ВАРОШ И
ПРИБОЈ (Историјска белешка) – Драгица Матић
81
ПАМТИВЕК 91
35 ГОДИНА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ТИТОВОМ УЖИЦУ 100
Реч народног хероја Дане Милосављевић на отварању изложбе
„35 година Историјског архива у Титовом Ужицу“
100
Реч Божидара Манића, председника Републичког комитета за културу СР Србије, приликом представљања првог броја „Историјске баштине“ 102
Реферат директора Историјског архива мр Војислава Лазовића
на свечаној седници поводом тридесет и пете годишњице рада Архива
105
ОЛГА Б. ГИЛЕР, ПРИРУЧНИК ЗА ЗАШТИТУ АРХИВСКЕ
ГРАЂЕ ВАН АРХИВА – Љубомир Вељашевић
111
In memoriam
Благоје Живковић – (Д. М.) 113

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА
БРОЈ 3
Титово  Ужице 1985.

Редакциони одбор: мр Војислав Лазовић, др Радослав В. Познановић,
Ангелина Станимировић, Милева Милосављевић и Петра Ћурчић
Одговорни уредник: мр Војислав Лазовић
Технички уредник: др Радослав В. Познановић и Драган Кнежевић
Лектор: Драгица Матић
Нацрт за корице: Бранко Ковачевић

САДРЖАЈ
Из архивских фондова: РАДНИ ПОЛЕТ У УЖИЧКОМ КРАЈУ
(Прип. мр Војислав Лазовић)
3
СЕЋАЊЕ ГВОЗДЕНА ВУКОМАНОВИЋА
(Припр. мр Војислав Лазовић)
70
Из архивстичке праксе: ЛИСТА КАТЕГОРИЈА РЕГИСТРАТУРСКОГ
МАТЕРИЈАЛА ОПШТИНСКОГ КОМИТЕТА СКС ТИТОВО УЖИЦЕ
СА РОКОВИМА ЧУВАNjА – Драгица Матић и Љубомир Вељашевић 83
ПАМТИВЕК: Драгица Матић и Миодраг Глушчевић 93
ИЗЛОЖБА „85 ГОДИНА АРХИВА СРБИЈЕ“ 107
ИЗВОРНИК – Грађа међуопштинског Историјског архива у Чачку – Д.М. 109 

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА
БРОЈ 4
Титово Ужице 1986.

Редакциони одбор: мр Војислав Лазовић, др Радослав В. Познановић,
Ангелина Станимировић, Милева Милосавељевић и Петра Ћурчић
Одговорни уредник: мр Војислав Лазовић
Коректор и технички уредник: Драган Кнежевић
Лектор: Драгица Матић
Нацрт за корице: Бранко Ковачевић

С А Д Р Ж А Ј:

Из архивских фондова: Рад КПЈ 1945- 46. године у УЖиЧком округу ( мр Војислав Лазовић) 5
СеЋање Шукрије ХасанагиЋа (припр. мр Војислав Лазовић) 71
Из архивистичке праксе: ИзвеШтај о раду Историјског архива у
Титовом УЖицу за 1986. годину (припр. за штампу Д. Матић) 75
Памтивек (Припр. Миодраг Глушчевић и мр Војислав Лазовић) 8

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА
БРОЈ 5
Титово Ужице 1987.

Редакциони одбор: мр Војислав Лазовић, др Радослав В. Познановић,
Ангелина Станимировић, Милева Милосавељевић и Петра Ћурчић
Одговорни уредник: мр Војислав Лазовић
Рецензент: мр Станко Јованчићевић
Технички уредник: Драган Кнежевић
Лектор: Драгица Матић
Нацрт за корице: Бранко Ковачевић

САДРЖАЈ
Из архивских фондова 3
Милош Перовић (1874 – 1918) 5
Дневници 15
Писма из Свете Горе 67
По ужичком округу 109
Прилози:
Извештај војном изасланику у Руми 125
Сећање на тешке тренутке 131
Прилог библиографији Милоша Перовића 135
ПамтивеК  139
Извод из Извештаја о раду Историјског архива 149

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА
БРОЈ 6
Титово Ужице1988.

Редакциони одбор: мр Војислав Лазовић, др Радослав В. Познановић,
Ангелина Станимировић, Милева Милошевић и Петра Ћурчић
Одговорни уредник: мр Војислав Лазовић
Рецензенти: др Раде Познановић и Миливоје Ђорђевић
Технички уредник: Драган Кнежевић
Лектор: Драгица Матић
Нацрт за корице: Бранко Ковачевић

САДРЖАЈ
Из архивских фондова
Белешка о аутору (Миливоје Мишо Кремић) 
3
Од пакта до краја рата (мр Војислав Лазовић 5
Из архивистиЧке праксе
Неки елементи за формирање архивског фонда НаЧелство среза УЖиЧког (1836-1918) (Драгица Матић и Петра Ћурчић) 67
Памтивек (мр Војислав Лазовић) 73

 

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА
БРОЈ 7
Ужице 1993.

Редакциони одбор: Милорад Искрин, др Радослав В. Познановић, Ангелина
Станимировић, Милева Милосављевић и Петра Ћурчић
Одговорни уредник: Милорад Искрин
Уредник: Драгица Матић
Технички уредник: Драган Кнежевић
Коректори: Драган Кнежевић и Гордана Доганџић
Лектор: Драгица Матић
Нацрт за корице: Бранко Ковачевић

САДРЖАЈ
Реч редакције 5
ГраЂа – Из архивског фонда
Срески комитет Савеза комуниста Србије среза моравиЧког-Ивањица 1944-1955 (Милева Милошевић). 7
Прикази архивских фондова и збирки
Женска струЧна Школа 1844-1956 (Снежана Ђокић) 37
ЛиЧни фонд Косте Д. ДеспотовиЋа (1932-1941) – УЖице
(Миле Чарапић)
47
Архивски фонд Срески комитет СКС Титово УЖице као
извор за проуЧавање улоге КомунистиЧке партије у
спровоЂењу неких привредних мера органа власти 1945-1955 (Петра Ћурчић) 55
Црква св. Тројице-БјелуШа 1818 – (Драгица Матић) 67
Памтивек (Д. М.) 75

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА
БРОЈ 8-9
Ужице 1994/95.

Издавачки савет: др Живота Марковић, др Видан Николић,
мр Видосав Главинић, Радивоје Папић и Драгица Матић
Одговорни уредник: Милорад Искрин
Уредник: Драгица Матић
Технички уредник: Драган Кнежевић
Лектор: Драгица Матић
Коректор: Даница Шостар
Нацрт за корице: Бранко Ковачевић

САДРЖАЈ
Грађа – из архивских фондова и збирки 5
Митар Мићовић, Историја века једног занатлије
(приредила Драгица Матић)
7
Прикази Архивских фондова и збирки 81
Миле Чарапић, архивист,
Специјална сточарско-воћарска школа у Севојну (1931-1950) 81
Даница Шостар,
Ужичка женска подружина-Ужице (1878-1941) 97
Петра Ћурчић,
Из Збирке докумената књижара и штампара Љубомира Романовића 101
Снежана Ђокић,
Новопримљени лични фондови и збирке у Историјском архиву у Ужицу 105
Архивске публикације и излоЖбе 109
Милоје Мандић,
Марко Поповић, Ужички град 109
Милоје Мандић,
Изложба „Први српски устанак у ужичком крају“ 114
Памтивек (приредила Даница Шостар 11

 

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА
БРОЈ 10
Ужице 2000.

Издавачки савет: др Живота Марковић, др Видан Николић,
мр Видосав Главинић, Радивоје Папић и Драгица Матић
Одговорни уредник: Милорад Искрин
Уредник и лектор: Драгица Матић
Технички уредник: Драган Кнежевић
Коректура и превод на енглески: Даница Шостар
Нацрт за корице: Бранко Ковачевић, академски сликар

САДРЖАЈ
Реч yредништва 3
Др Живота Марковић, Из преписке црногорског владике Пета I Петровића Његоша
и рујанског кнеза Јована Мићића 1821-1822. године 5
Миле Чарапић, архивист
Соколска жупа Ужице, историјске белешке (1922-1941) 9
Мирослав Дучић, архивист
Стање архивске грађе општинских судова у Златиборском округу 15
Петра Ћурчић, архивски помоћник I врсте
Општина злакушка – Злакуса (1884-1890), сумарни инвентар 19
Милева Милошевић, виши архивист,
Александар В. Савић, професор историје
Збирка плаката Историјског архива до 1941. године (приказ) 29
Весна Прљевић, архивист
Приказ збирке Varia 49
Даница Шостар, виши архивски помоћник I врсте
Збирка географских карата Историјског архива у Ужицу (приказ) 55
Ана Сукњаја, историчар уметности
Снежана Ђокић, виши архивски помоћник
Збирка матрица, печата и штамбиља Историјског архива у Ужицу 67
Даница Шостар, виши архивски помоћник I врсте
Једна наредба општине ужичке из 1883. године 73
Памтивек (приредила Даница Шостар) 77
Љубомир Марковић
Сећање на професора Благоја Живковића поводом 50 година Историјског архива у Ужицу 91
In memoriam
Даринка Дара Аћимовић (1920-2001)

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА
БРОЈ 11-12,
Ужице 2002/2003.

Редакција: Мирослав Дучић, др Видан Николић, Драгица Матић,
Александар Ђерић, Милева Милошевић, Миле Чарапић, Весна Прљевић, Александар Савић
Одговорни уредник: Мирослав Дучић
Уредник: Александар Савић
Технички уредник: Драган Кнежевић
Лектор и коректор: Драгица Матић
Превод на енглески: Даница Шостар
Нацрт за корице: Бранко Ковачевић

САДРЖАЈ
Мирослав ДуЧиЋ, архивист
Заштита архивске грађе друштвенополитичких организација
Златиборског округа 4
Жељко МарковиЋ, архивист
Стање архивске грађе и регистратурског материјала друштвених предузећа у поступку својинске трансформације 15
Архивски фондови и збирке
Др Раде ПознановиЋ
Црквене матичне књиге, њихова употреба и заштита 19
Весна ПрљевиЋ, архивист
Начелство среза рачанског-Бајна Башта (1836-1918) 31
Даница Шостар, виши архивски помоћник I врсте
Општина ужичка-Ужице (1839-1918), сумарни инвентар 35
Снежана ЂокиЋ, виши архивски помоћник I врсте
Општина добрачка-Добраче 43
Милева МилоШевиЋ, виши архивист
Збирка плаката (1854-1940), аналитички инвентар 47
Драгица МатиЋ, архивски саветник
Библиотека Историјског архива у Ужицу 69
ГраЂа – из архивских фондова и збирки
Милош Н. МилиЋ
Прибелешке у борбама (приредио Александар Савић, архивист) 73
Петроније ЏелебџиЋ Џеле
Ариље између два светска рата (1930-1941)
(приредио Миле Чарапић, виши архивист) 101
Зорица ЏаковиЋ, архивски помоћник
Долазак краљева Милана и Александра Обреновића у ужички округ
1882. 1899. и 1901. године 111
Архивске излоЖбе
Весна ПрљевиЋ, архивист
Приказ изложби Историјског архива у Ужицу 2002. године 119
Библиографије
Александар СавиЋ, архивист
Библиографија радника Историјског архива у Ужицу 123
Памтивек (приредио Миле Чарапић) 141
In memoriam
Љубица Љуба Петронијевић (1924-2002)

 

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА
БРОЈ 13
Ужице 2004.

Издавачки савет: Мирослав Дучић, др Видан Николић, Драгица Матић, , Александар Савић
Александар Ђерић, Милева Милошевић, Миле Чарапић, Весна Прљевић
Одговорни уредник: Мирослав Дучић
Уредник: Александар Савић
Технички уредник: Драган Кнежевић
Лектор: Драгица Матић
Коректори: Даница Шостар и Александар Савић
Превод резимеа на енглески: Даница Шостар
Нацрт за корице: Звонко Шостар
Издање поводом обележавања 200. годишњице Првог српског устанка

ДОКУМЕНТИ О УЖИЧКОЈ НАХИЈИ  1804 – 1813

Приредио
др Живота Марковић

САДРЖАЈ
Реч издавача 23
Напомена аутора 25
Део први
УЖIЧКА НАХIЈА У ПРВОМ СРПСКОМ УСТАНКУ (1804-1813) 27
Устаничке борбе до коначног ослобођења Ужица 1807 30
Учешће у борбама са Турцима на југозападном сектору
и борбе поред Дрине 1808 – 1812. 41
Организација војне, управне и судске власти 45
Нахија у доба пропасти устанка 1813. 49
Део други
ДОКУМЕНТИ (1804-1813) 55

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА
БРОЈ 14
Ужице 2005.

Издавачки савет: Мирослав Дучић, др Видан Николић, Драгица Матић, Александар Ђерић,
Милева Милошевић, Миле Чарапић, Весна Прљевић, Александар Савић
Одговорни уредник: Мирослав Дучић
Уредник: Александар В. Савић
Рецензенти: др Живота Маровић и Драгица Матић
Технички уредник и компујутерска припрема за штампу: Драган Кнежевић
Лектор и коректор: Драгица Матић
UDC класификација: Драгослава Родаљевић
Превод на енглески: Даница Шостар
Нацрт за корице: Бранко Ковачевић

САДРЖАЈ
ИЗ АРХИВСКИХ ФОНДОВА
Др Живота МарковиЋ
Преписка Карађорђа и Кутузова поводом предлога да се хаџи Мелентије Стевановић
посвети за епископа Шабачко-ужичке епархије 9
Нинослав СтанојловиЋ
„Описаније живота“ Јоаникија Нешковића, владике ужичког (1804-1873) 15
Мирољуб ЈовановиЋ, архивист
Писма проте Милана Ђурића 21
Александар В. СавИЋ, архивист
Избори за сенатора 1901. године у Ужицу 29
Александар В. СавиЋ, архивист
„Српске новине“ о посети краља Петра I Карађорђевића Ужицу и
ужичком крају 1905.
55
Др Раде В. ПознановиЋ
Ужички „Солунц. 69
Мр Слободан РадовиЋ,
Несаница због Мирослављевог јеванђеља 77
Александар В. СавиЋ,
Сећања Стевана Арсића 83
Миле ЧарапиЋ, виши архивист
Казивања Вукосава Драшковића о Косјерићу између
два рата (1930-1940)
125
Миле ЧарапиЋ, виши архивист
Сећања Драгана Николића на браварско-плужарску радњу
његовог оца Михаила Николића у Ужицу 1906-1958 135
Даница А. Шостар,
Школовање Анке Росић – Мићић, прве управнице Женске раденичке
школе у Ужицу (1867-1927) 157
АРХИВИСТИКА
Весна ПрљевиЋ,
Архивски фонд Каранске земљорадничке задруге у
Историјском архиву у Ужицу (1902-1911), попис грађе 163
Жељко МарковиЋ, архивист
Заштита архивске грађе у регистратурама – осврт на стање
у златиборском округу 169
Весна ЛуЧиЋ, професор историје
Пракса и могућности сарадње Историјског архива и основних и средњих школа
у Ужицу у остваривању програма завичајне историје 175
ПРИКАЗИ
Др Раде В. ПознановиЋ, Три нове књиге Историјског архива
(Б. Живковић, Ослобођење Ужица 1805. године (репринт),
др Р. Цвијетић, Узимање Ужица 1805. и 1807. (поезија и историја)
и Полагање рачуна Милана Ђ. Ђурића, посланика за варош Ужице
(репринт)
183
Ђорђе ПилЧевиЋ,
Миле Чарапић, Коло јахача „Кнез Михаило“ за округ ужички 1895-1941 187
Зорица ЏАКОВИЋ,
Пожешки годишњак 191
ИЗ ЛЕТОПИСА АРХИВА
Весна ПрљевиЋ,
Културно пропагандна делатност Архива 2003-2004 197
Мирослав ДУЧИЋ,
Ужичани за углед – Трибина Историјског архива, одржана октобра 2004 201
Поклон Живке Мелентијевић и Оливере Суботић
Историјском архиву (Д. Матић) 217
Драгица Матић – добитник „Златне архиве“ за 2003. годину (А. Савић) 219
ПАМТИВЕК
Приредио Миле Чарапић 221
IN MEMORIAM
Милун Раонић (М. Дучић) 235

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА
БРОЈ 15
Ужице 2005.

Издавачки савет: Мирослав Дучић, др Видан Николић, Драгица Матић,  Александар Савић
Александар Ђерић, Милева Милошевић, Миле Чарапић, Весна Прљевић
Одговорни уредник: Мирослав Дучић
Уредник: Александар В. Савић
Секретар редакције: Весна Прљевић
Рецензенти: др Живота Марковић и Драгица Матић
Компујутерска припрема и коректура: Драган Кнежевић
Лектор и коректор: Драгица Матић
Ликовно решење насловне стране: Звонко Шостар
UDC класификација: Драгослава Родаљевић
Превод на енглески: Даница Шостар

САДРЖАЈ
CONTENTS
ИЗ АРХИВСКИХ ФОНДОВА
FROM THE ARCHIVES FUNDS
1. Др Живота МарковиЋ, Преписка устаничких старешина
на дринском фронту у другој половини 1811. године 1
Dr Života Marković, Correspondence of the Rebellion Officers on the Drina
Front in the Second Half of 1811 2
2. Мр Слободан РадовиЋ, Запис Максима Евгенијевића о Карађорђу
на маргинама листа Голубица 3
Mr Slobodan Radović, A Note of Maksim Evgenijević about Karadjordje
in the Margins of the”Golubica” Paper 4
3. Др Стеван ИГЊИЋ, Непознато писмо мајора Михаила Илића
(Виђење на путу од Београда до Ужица) 5
Dr Stevan Ignjić, An Unknown Letter of Major Mihailo Ilić
(Observations on the way from Belgrade to Užice) 12
4. Данило Станојевић, Златиборци у Јаворском рату
1876–78. године
11
Danilo Stanojević, People from Zlatibor in the Javor War 1876-78 12
5. Салих СЕЛИМОВИЋ, Исламизирани Кучи на подручју Кладнице
Salih Selimović, Islamized Kuči in the Area of Kladnica 12
6. Даница ШОСТАР, Ристо Тешић, сајџија из Ужица (1845–1904)
– прилог биографији
22
Danica Šostar, Risto Tešić, Watchmaker from Užice (1845-1904)
– A contribution for the biography –
11
7. Александар В. Савић, Миљан ЋИРИЋ, Ужички радикали
на страницама „Тимочанина“ (1890 – 1892) 22
Aleksandar V. Savić, Miljan Ćirić, The Radicals from Užice
on the Pages of the”Timočanin” Paper (1890-1892) 22
8. Снежана ЂЕНИЋ, Долазак краља Александра Обреновића
у округ ужички 1893. године
22
Snežana Đenić, The Arrival of King Aleksandar Obrenović
in the Region of Užice in 1893
22
9. Мирољуб Јовановић, Александар САВИћ,
Писмо Алексе Поповића – Стојану Новаковићу
22
Miroljub Jovanović, Aleksandar V.Savić, The Letter written
by Aleksa Popović to Stojan Novaković
22
10. Милорад Искрин, Друга српска армија Степе Степановића
преко Ужица иде у Босну
33
Milorad Iskrin,The Second Serbian Army of Stepa Stepanović, in Bosnia, November 1918 33
11. Миодраг Глушчевић, Пожежани у Првом светском рату 44
Miodrag D. Gluščević, People from Požega in the First World War 45
12. Ђорђе ПилЧевиЋ, Ужички крај према извештајима среских
начелстава тридесетих година XX века
55
Đorđe Pilčević, Užice Region According the Reports of Regional
Prefectures in the Thirties of the 20th Century
55
13. Александар В. СавиЋ, „Политика“, „Народно јединство“ и
„Ужички глас“ о Посети краљице Марије Ужицу и источном делу
Дринске бановине 6. августа 1936. године
77
Aleksandar V. Savić, The“Politika”, the “Narodno Jedinstvo” and the
“Užički Glas” Papers on the Visit to Užice and the East Part of the
Drina Banovina by Queen Marija on Avgust 6th, 1936
77
14. Мр Боро Мајданац, Рад одсека за народно просвећивање ван
школе у ужичком округу за време немачке окупације 1941–1944. године
99
Mr Boro Majdanac, Work of the Department for National Education out
of School in the Region of Užice during German Occupation 1941-1944
99
15. Миле ЧарапиЋ, Зорица АрнаутовиЋ,
Ужички трговци Петар Пржуљевић и Влајко Чарапић
99
Mile Čarapić, Zorica Arnautović,
Petar Pržuljević and Vlajko Čarapić, Merchants from Užice
99
16. Драгица Матић, Благоје Живковић о себи 99
Dragica Matić, Blagoje Živković about himself 99
АРХИВИСТИКА
ARCHIVES RESEARCH
17. Самија Сарић, Крунослава Ловреновић – Зеба,
Фонд Краљевске банске управе Дринске бановине
99
Samija Sarić, Krunoslava Lovrenović-Zeba,
The Fund Royal Banovina’s Administration of the Drina Banovina
99
18. Жељко МАРКОВИЋ, Приказ књиге „Одузета имовина“ (1945–1960)
катастарска општина Бајина Башта
99
Željko Marković, The review of the book “The deprived property” (1945-1960)
cadastre municipality of Bajina Bašta
99
ПРИКАЗИ
REVEIWS
19. Драгица Матић, Издања Архива у 2005. години 99
Dragica Matić, Editions of the Historical Archives of Užice in 2005
20. Изложба Историјског архива, Деценије рада Учитељске школе 100
The Exhibition of the Historical Archives, The Decades of the work
of The Teacher-Training School
100
ИЗ ЛЕТОПИСА АРХИВА
FROM THE ANNALS OF THE HISTORICAL ARCHIVES OF UŽICE
21. Весна ПрљеВИЋ, Летопис ИАУ за 2005. годину 100
Vesna Prljević, The Annals of the Historical Archives of Užice for 2005 100
22. ПАМТИВЕК (Приредиле Весна Прљевић Зорица Арнаутовић) 200
Time immemorial (Edited by Vesna Prljević, Zorica Arnautović) 201

 

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА
БРОЈ 16
Ужице 2007.

Главни и одговорни уредник/Editor-in-chief: Мирослав Дучић
Уредник/Editor: Александар В. Савић
Teхнички уредник и компјутерска припрема/
Technical editor and computer preparation: Драган Кнежевић
Секретар редакције/Editorial Secretary: Весна Прљевић
Редакција/Editorial Board: Др Момчило Митровић, мр Татјана Ракић, Љубица Мацура, Весна Лучић, Мирослав Дучић, Весна Прљевић, Миле Чарапић, Жељко Марковић, Александар В. Савић
Рецензенти/ Reviewers: Др Драган Суботић, др Недељко Радосављевић, др Алекса Брковић, др Милутин Пашић, др Живота Марковић, мр Слободан Радовић, Дрaгица Матић, Милић Петровић, Миле Чарапић, Драгослава Родаљевић
Лектор и коректор/ Reader and proof – reader: Драгица Матић
UDK класификација/UDC classification: Драгослава Родаљевић
Превод на енглески/ Translation into English: Даница Шостар
Ликовно решење насловне стране/ Covers designed by: Звонко Шостар

 

САДРЖАЈ/CONTENS:
 ЧЛАНЦИ
 ARTICLES
 1. Др Живота МАРКОВИЋ, Карађорђе у ужичком крају 9
 Dr Života Marković, Karadjordje in the Area of Užice 26
 2. Данило СТАНОЈЕВИЋ, Златиборци у Мађарској буни 1848-1849. године 27
 Danilo Stanojević, People from Zlatibor in the Hungarian Rebellion 1848-1849 34
 3. Салих СЕЛИМОВИЋ, Исламизирани Клименте на простору Кладнице 35
 Salih Selimović, Islamized Klimente in the Area of Kladnica) 42
 4. Миле ЧАРАПИЋ, Ужички биоскопи и њихов филмски репертоар 1907-1941. 43
 Mile Čarapić, Užice’s Cinemas and Their Film’s Repertoire 1907-1941. 82
 5. Мр Војислав ЛАЗОВИЋ, Ваздушна бања „Златибор“ – Партизанске Воде 1953 – 1962. 83
 Mr Vojislav Lazović, Air Resort „Zlatibor“ – Partizanske Vode 1953-1962 . 94
 6. Миодраг Б. ДАБИЋ, Општина Чајетина у огледалу пописа становништва 1948-2002. 95
 Miodrag B. Dabić, The Community of Čajetina in the Reflection of the Census 1948-2002. 106
 7. Др Бранко НАДОВЕЗА, Друштвена и филозофска мисао Крсте Цицварића 107
 Dr Branko Nadoveza, Krsta Cicvarić’s Social and Philosophical Thought 122
 ИЗ АРХИВСКИХ ФОНДОВА
 FROM THE ARHIVES FUNDS
 8. Слободан РАДОВИЋ, Запис Милоша Ружића о једном догађају у Ужицу у Карађорђево време 123
 Slobodan Radović, From the Unpublished manuscripts Miloš Ružić’s Note on an Event in Užice in Karadjordje’s Epoch 128
 9. Стаменко А. СТАМЕНИЋ, Домаћинства Солотуше у попису стоке 1869. године 129
 Stamenko A. Stamenić, The Households of Solotuša According to the Inventory of Livestock 1860. 140
 10. Даница ШОСТАР, Избор општинских часника у Општини ужичкој 1883. године 141
 Danica Šostar, The Elections of Township Officials in the Community of Užice 1883. 150
 11. Александар В. САВИЋ, Мирољуб ЈОВАНОВИЋ,
 Избор Видоја Л. Невесињца за народног посланика за ванредну Народну скупштину 1889. године 151
 Aleksandar B. Savić, Miroljub Jovanović,
 The Election of Vidoje Nevesinjac for the Deputy for Extraordinary National Assembly 1889. 172
 12. Зоран ЈАНКОВИЋ, Српска Народна скупштина 1908 – 1912. 173
 Zoran Janković, The Serbian National Assembly (1908 – 1912) 179
 13. Милорад ИСКРИН, Радоје Поповић, поручник 10. пешадијског пука шумадијске дивизије 181
 Milorad Iskrin, Radoje Popović, Lieutenant of 10th Infantry Regiment of Šumadija Division 188
 14. Др Стеван ИГЊИЋ, Симо С. Поповић (1882-1953) – сведок времена 89
 Dr Stevan Ignjić, Simo S. Popovic (1882-1953) the Witness of the Time 196
 15. Мр Недељко ЈЕШИЋ, Забелешке Ђура Николића о повлачењу српске војске 1915.
  године и о животу у заробљеништву (1916-1918) 197
 Mr Nedeljko Ješić, Djuro Nikolić’s Notes on Retreating of the Serbian Army
 in 1915 and His Life in tHe Captivity (1916-1918) 214
 16. Нада ПЕТРОВИЋ, Илија Боровић (1895 – 1969) 215
 Nada Petrović, Ilija Borović (1895 – 1969) On the Trace of Forgotten Serbian Heroes 220
 17. Зорица ЏАКОВИЋ, Миодраг Д. ГЛУШЧЕВИЋ,
  Истраживања у другим архивима о Ужичкој грађанској штедионици (1884-1948) 221
 Zorica Džaković, Miodrag D. Gluščević,
  The Researches in Other Archives on the Civil Savings bank of Užice (1884 – 1948 238
 АРХИВИСТИКА ; ARCHIVES RESEARCH
 18. Мирослав ДУЧИЋ,
 Искуства Историјског архива Ужице у поступкуприватизације и стечаја привредних субјеката 239
 Miroslav Dučić,
  The Experience of the Historical Archives of Užice in Making Private Proceedings and Bankruptcy of Economic Subjects 254
 19. Нада ПЕТРОВИЋ, Документа о Ужицу у бази података „Инвентар“Архива Србије и Црне Горе 255
 Nada Petrović, The Documents on Užice in the „Inventory“Data Base of the Archives of Serbia and Monte Negro 282
 20. Бориша РАДОВАНОВИЋ, Архивска грађа као извор за генеалошка истраживања 283
 Boriša Radovanović, Archival Material as a Source
 for Genealogical Researches 302
 ПРИКАЗИ
 REVEIWS
 21. Mina Kujović, ZBORNIK RADOVA sa Prvog kongresa arhivista Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2006. 303
 Mina Kujović, Compilation of Works from the First Congress of Archivists
 of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 2006 303
 22. Весна ЛУЧИЋ, Издања Архива у 2006-ој години 306
 Vesna Lučić, Editions of the Historical Archives of Užice in 2006. 306
 23. Жељко МАРКОВИЋ, Момчило Вуковић Бирчанин – Мумија 316
 Željko Marković, Momčilo Vuković Birčanin – Mumija 316
 БИБЛИОГРАФИЈЕ
 BIBLIOGRAPHIES
 24. Славица МЕРЕНИК, Ужице у устанцима – прилог библиографији 323
 Slavica Merenik, Užice in Rebellions – supplement to bibliography 323
 ИЗ ЛЕТОПИСА АРХИВА
 FROM THE ANNALS OF THE HISTORICAL ARCHIVES OF UŽICE
 25. Весна ПрљеВИЋ, Летопис ИАУ за 2006. годину 335
 Vesna Prljević, The Annals of the Historical Archives of Užice for 2006 335

 

 

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА
БРОЈ 17
Ужице 2008.

 

Одговорни уредник/Editor-in-chief: Мирослав Дучић
Главни уредник/Editor: Александар В. Савић
Teхнички уредник, коректор и компјутерска припрема/
Technical editor, proof – reader and computer preparation: Драган Кнежевић
Секретар редакције/Editorial Secretary: Весна Прљевић
Редакција/Editorial Board: Др Момчило Митровић, мр Татјана Ракић, Љубица Мацура, Весна Лучић, Мирослав Дучић, Весна Прљевић, Миле Чарапић, Жељко Марковић, Александар В. Савић
Рецензенти/Reviewers: Др Љубодраг Димић, др Живота Марковић, Драгица Матић, Александар В. Савић
Лектор/Reader: Драгица Матић
UDK класификација/UDC classification: Драгослава Родаљевић
Превод на енглески/ Translation into English: Даница Шостар
Ликовно решење насловне стране/ Covers designed by: Звонко Шостар

 

 

 

 

 

 САДРЖАЈ /CONTENS
 ЈУБИЛЕЈ
 ANNIVERSARY
 1. Мирослав ДУЧИЋ, Шездесет година рада Историјског архива у Ужицу
 Miroslav Ducic, 60 years of the Historical Archives of Uzice 9
 ЧЛАНЦИ
 ARTICLES
 2. Салих СЕЛИМОВИЋ, Зорнићи у Кладници 15
 Salih Selimovic, Zornics in Kladnica 23
 3. Љубица МАЦУРА, Ужичка женска подружина 25
 Ljubica Macura, Uzice’s Women’ Branch 1878 – 1941. 58
 ИЗ АРХИВСКИХ ФОНДОВА
 FROM THE ARHIVES FUNDS
 4. Др Недељко РАДОСАВЉЕВИЋ, Синђелије ужичко-ваљевског митрополи­та Јоакима из 1785. и 1792. године 59
 Dr Nedeljko Radosavljevic, Certificates of Uzice – Valjevo’s Archbishop Joakim from 1785 to 1792 70
 5. Др Живота МАРКОВИЋ, Руска штампа о Јаворском фронту 1876 – 1878. године 71
 Dr Zivota Markovic, Russian Press on the Javor Front 1876 – 1878 94
 6. Мр Маја НИКОЛОВА, Дечачка школа у Бокоњану на Корзици – сећања Драгомира Ђоковића 95
 Mr Maja Nikolova, Boys’ School in Bokonjan, Korzika Memoirs of Dragomir Djokovic, a teacher 110
 7. Милош ТИМОТИЈЕВИЋ, Епископ Николај Велимировић у посети Жичкој епархији (ужички и чачански крај) 1919. године 111
 Milos Timotijevic, Bishop Nikolaj Velimirovic on the Visit to the Eparchy of Zica (the region of Uzice and Cacak) 1919 116
 8. Александар В. САВИЋ, Погинули, умрли и нестали Ужичани од 1912. до 1920, према листу „Ратник“ 1921–1926. 117
 Aleksandar B. Savic, Killed, Dead and Disappeared People from Uzice from 1912 to 1920, According to Ratnik (Warrior) Paper 1921–1926 154
 9. Зорица ЏАКОВИЋ, Миодраг Д. ГЛУШЧЕВИЋ, Архивска грађа ужичких новчаних завода у фонду Дринске бановине 155
 Zorica Dzakovic, Miodrag D. Gluscevic, Archival material of Financial Institutions of Uzice in the Fund Royal Banovina’s Administration of the Drina Banovina 172
 10. Мр Слободан РАДОВИЋ, О аутографу и предавању професора Благоја Живковића о ужичкој културној баштини 173
 АРХИВИСТИКА
 ARCHIVES RESEARCH
 11. Милева МИЛОШЕВИЋ, Научно-информативнa средства о архивској грађи Историјског архива у Ужицу 179
 Mileva Milosevic, Finding Aids on Archival Material of the Historical Archive of Uzice 190
 12. Жељко МАРКОВИЋ, стручни профил радника службе за заштиту архивске грађе ван архива у Републици Србији 191
 Zeljko Markovic, Professional Profile of the Employees in Registry Offices Inspection Service in the Archives of the Republic of Serbia 211
 13. Јован П. ПОПОВИЋ, Коришћење архивске грађе која се односи на заробљенике и логораше из Другог светског рата (морална и правна заштита њихових личности) 213
 Jovan P. Popovic, Use and Publication of Archival Material, which Refers to the Prisoners-of-War, Confined in Concentration Camps During the Second World War – Moral and Legal Protection of Their Personalities 228
 14. Јован П. ПОПОВИЋ, Преглед прописа о заштити архивске грађе на просторима југословенске државе од 1918. године до распадања СФРЈ и прописи који су донети у новоствореним државама, ранијим републикама Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, до 2007. године 229
 Jovan P. Popovic, Review of the Acts and Regulations Relative to the Preservation of the Archival Material That Were in Force on the Territory of the Former Yugoslavia, i.e. Since 1918 Through the Dissolution of SFRJ (Socialist Federal Republic of Yugoslavia) and Regulations Brought in Newly Founded States, Former Republics of SFRJ, up to 2007 246
 ПРИКАЗИ
 REVEIWS
 15. Dr Ljubomir Petrovic, Peter Fritzsche, Stranded in the Present Modern Time and the Melancholy of History, Harvard University Press, Cambridge and London 2004, 268 pp. 247
 16. Весна ЛУЧИЋ, Издања Историјског архива у Ужицу у 2007. години
 Vesna Lucic, Editions of the Historical Archives of Uzice in 2007 251
 ИЗ ЛЕТОПИСА АРХИBА
 FROM THE ANNALS OF THE HISTORICAL ARCHIVES OF UŽICE
 17. Весна Прљевић, Летопис ИАУ за 2007. годину