КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРА АРХИВА

На основу члана 19.  Статута Историјског архива Ужице, Одлуке Управног одбора од 17.09.2013. године

 Управни одбор

  ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ

 расписује

 КОНКУРС

 За избор директора Архива

 

За директора Историјског архива бира се лице које испуњава следеће услове:

– високу стручну спрему

VII степен стручне спреме из области друштвених наука

– радно искуство од најмање 5 година у области науке, културе и образовања

Директор Архива бира се на период од 4 (четири) године

Пријава са доказима о испуњености услова подноси се на адресу: Историјски архив Ужице, 31000 Ужице, Жичка 17. у року од 15 дана од дана објављивања овог конкурса у листу Ужичка недеља са назнаком: „Конкурс за директора“

Уз пријаву кандидат подноси:

–  оверену фотокопију дипломе о завршеној високој стручној спреми

–  CV

–  прилоге којим доказује своје стручне, организационе и друге квалитете

–  потврду о радном искуству

–  уверење да није осуђиван, односно да не постоји забрана обављања послова директора Архива

–  уверење о држављанству

–  извод из матичне књиге рођених

Посебан услов:

– четворогодишњи план унапређења рада Архива

Неблаговремени и непотпуни захтеви неће се разматрати

Ближа обавештења могу се добити на телефон: 031/513-484 или лично у Историјском архиву Ужице