Весна ПРЉЕВИЋ

Весна ПРЉЕВИЋ

дипломирани правник, архивски саветник

Рођена 1957. године у Гостиљу. Основну школу и гимназију завршила је у Ужицу, а Правни факултет у Београду. Запослена у Архиву од 1986. године. Звање вишег архивисте стекла је 2003, а звање архивског саветника 2012. године. Пре запослења у Архиву, радила је у Образовном центру Чајетина, где је предавала правну групу предмента и у СИЗ-у за науку у Ужицу, као стручни сарадник.
У Архиву је радила у Служби обрада и сређивање. Крајем 2006. по одлуци директора именована је за заменика директора. Од 1. децембра 2012. постављена је за вршиоца дужности директора. Члан је Извршног одбора Друштва архивиста Србије.
Своје стручне радове објављивала је у Историјској баштини, Пожешком годишњаку, Архиској пракси, Архивском гласнику и листу Вести. Члан је редакције Историјске баштине од 2001. године и Издавачког савета.

  
Библиографија:

Чланци и прилози у стручним часописима и зборницима

1. Приказ збирке Varia, Историјска баштина бр. 10, Ужице 2000, 49 – 53;
2. Начелство среза црногорског – Косјерић (1837 – 1918), Пожешки годишњак бр. 2, Пожега 2002, 333–335 – приказ фoнда;
3. Начелство среза рачанског – Бајина Башта (1836–1918), аналитички инвентар, Историјска баштина број 11/12, Ужице 2002–2003, 31–34;
4. Приказ изложби Историјског архива у Ужицу 2002. године, Историјска баштина број 11/12, Ужице 2002–2003, 119–122;
5. Општина каранска Каран (1839–1918), Пожешки годишњак број 4, Пожега 2004, 299–305;
6. Архивски фонд Каранске земљорадничке задруге у Историјском архиву у Ужицу (1902–1911), попис грађе, Историјска баштина број 14, Ужице 2005, 163–168;
7. Културно-пропагандна делатност Архива 2003–2004, Историјска баштина број 14, Ужице 2005, 197–200;
8. Летопис ИАУ за 2005. годину, Историјска баштина број 15, Ужице 2006, 253–257;
9. Памтивек (коауторски), Историјска баштина број 15, Ужице 2006, 259–263.
10. Летопис Историјског архива у Ужицу за 2006, Историјска баштина број 16, Ужице 2007,335-339.
11. Архивски фондови органа управе од 1944. до 1977. године у примени Закона о пријављивању и евидентирању одузете имовине, Архивска пракса број 10, Тузла 2007, 328-331. 
12. Летопис Историјског архвиа у Ужицу за 2007, Историјска баштина број 17, Ужице 2008, 263-269.
13. Коментар текста статута Архивистичког друштва Србије, Архивски гласник број 3, Београд 2008, 3.

Email:  vesna.prljevic@arhivue.org.rs