Мирослав ДУЧИЋ

Мирослав ДУЧИЋ

дипломирани правник, архивски саветник

Рођен је 1959. године у Ужицу, где је завршио основну школу, гимназију и Правни факултет. Запослен у Архиву од 1987. године. Звање вишег архивисте стекао је 2003, а архивског саветника 2009. године.  Радио у Служби заштита архивске грађе ван архива до 2001, где је и наставио рад по именовању новог директора. Био је директор Установе од 2001. до децембра 2012. године. Организовао је 10 семинара у регистратурама које се брину о архивирању документације правних лица (предузећа, школа, установа итд.) Члан је редакције Историјске баштине од 2001. године, и одговорни уредник. Члан редакције Ужичког зборника од 2002. године. Стручне радове је објављивао у часопису Историјска баштина, Зборнику радова Покрајинског архива Марибор и листу Вести.

Библиографија:

Чланци и прилози у стручним часописима и зборницима

Број телефона:
Email: miroslav.ducic@arhivue.org.rs
 

1. Стање архивске грађе општинских судова у Златиборском округу, Историјска баштина бр. 10, Ужице 2000, 15–17;

2. Заштита архивске грађе друштвено-политичких организација Златиборског округа, Историјска баштина број 11/12, Ужице 2002/2003, 5–13;

3. Ужичани за углед, трибина Историјског архива, одржана октобра 2004. године, Историјска баштина бр. 14, Ужице 2005, 201–216;

4. Искуства Историјског архива Ужице у поступку приватизације и стечаја привредних субјеката, Историјска баштина број 16, Ужице 2007, 239-254;

5. Стечај као начин престанка ствараоца и искуства Историјског архива приликом преузимања документације, Архивска пракса број 10, Тузла 2007, 113-121;

6. Шездесет година рада Историјског архива у Ужицу, Историјска баштина број 17, Ужице 2008, 9-13;

7. Неки проблеми уочени у пракси праћења регистатура органа управе у Историјском архиву Ужице, Зборник радова, Марибор 2008, 363-374;

8. Заштита техничке документације у транзицији, Архивска пракса број 11, Тузла 2008, 81-90;

9. Нова зграда Историјског архива у Ужицу, Архивски гласник број 1, Београд 2007, 21;

10. Неки сегменти финансирања архивске делатности кроз праксу Архива Ужице, Архивски гласник број 2, Београд 2008, 19;

11. Приватизација друштвених и државних предузећа, раскид уговора о купопрoдаји и последице по архивску грађу, Зборник радова 9, Марибор 2010, 329-338;

12. Валоризација записника седница радничког савета и збора радника привредних субјеката, као историјских извора, Зборник радова 11, Марибор 2011, 353-366 (коаутор);

13. Неки аспекти финансирања архивске делатности у Србији, Зборник радова 11, Марибор 2012, 129-138;

14. Позитивни прописи за архивску делатност у Републици Србији, Гласник архива и архивског удружења Босне и Херцеговине 41, 30-38 (коаутор).

15. Економски ефекти пријема грађе у стечају, Архивска пракса број 16, Тузла, 2013, 83-91.

16. Искуства Историјског архива Ужице на заштити архивске граће правосуђа Србије, Архивска пркса број 17, 2014, 76-83.

17. Искуства електронске управе на подручју надлежности архива Ужице, Зборник радова са конференције у Раденцима Словенија, 2014, 427-436.

18. Архивска грађа као део имовине стечајног дужника,Зборник радова са конференције у Раденцима Словенија, 2015, 135-143.

Email:  miroslav.ducic@arhivue.org.rs