Racunovodstvo istorijski arhiv uzice

Снежана ЂОКИЋ

Снежана ЂОКИЋ,

шеф рачуноводства

Рођена 1959. године у Ужицу, где је завршила основну школу и гимназију, а Вишу економску школу у Београду. Запослена у Архиву од 1987. године у Служби обрада и сређивање. Касније прелази на радно место у рачуноводство, које и сада обавља. У архивској струци стекла је звање виши архвски помоћник I врсте. Своје стручне радове објављивала је у Историјској баштини, Пожешком годишњаку и листу Вести.

Библиографија:

Чланци и прилози у стручним часописима и зборницима:

1. Женска стручна школа 1844 – 1956, приказ фонда, Историјска баштина бр. 7, Ужице 1993, 37 – 46;

2. Новопримљени лични фондови и збирке у Историјском архиву у Ужицу, Историјска баштина бр. 8 – 9, Ужице 1994/95, 105 – 108;
3. Збирка матрица – печата и штамбиља Историјског архива у Ужицу, Историјска баштина бр. 10, Ужице 2000, 67 – 72; (коаутор Ана Бабић).
4. Општина добрачка – Добраче (1839–1918), Историјска баштина број 11/12, Ужице 2002/2003, 43–46;
5. Општина годовичка – Годовик (1839–1918), Пожешки годишњак број 3, Пожега 2003, 213–219;

Број телефона:
Email: snezana.djokic@arhivue.org.rs