КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА АРХИВА

На основу члана 35 и 36 Закона о култури (Сл.гл. РС бр 72/09), члана 19 Статута Историјског архива у Ужицу и Одлуке Управног одбора Историјског архива од 25. јануара 2016. године ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ расписује

 

 

К О Н К У Р С

За избор директора Архива

 

За директора Историјског архива бира се лице које испуњава следеће услове:

-да има високу стручну спрему;

VII степен стручности из области друштвених наука;

-да има радно искуство од најмање 5 (пет) година у области науке, културе и образовања

Директор Архива бира се на период од 4 (четири) године

Пријава са доказима о испуњености услова подноси се на адресу: Историјски архив Ужице, Жичка 17, 31 000 Ужице, у року од 15 дана од дана објављивања овог конкурса у листу „Вести“ и „Данас“, са назнаком: „Конкурс за директора“.

Уз пријаву кандикдат подноси:

-оверену фотокопију дипломе о завршеној високој стручној спреми

-CV

прилоге којима доказује своје стручне, организационе и друге квалитете

-потврду о радном искуству

-уверење да није осуђиван, односно да не постоји забрана обављања послова директора Архива

-уверење о држављанству

-извод из матичне књиге рођених

Посебан услов:

-четворогодишњи предлог програма рада и развоја установе

Неблаговремени и непотпуни захтеви неће се разматрати

Ближе информације могу се добити на телефон:

031/513-484 или непосредно у Историјском архиву Ужице